Polityka prywatności

zgodnie z DSGVO

I. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych oraz innych krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich, jak również innych przepisów o ochronie danych jest:

Duck-Tec Brüterei GmbH
Bergholzer Straße 6
14806 Bad Belzig
Tel. 03 38 41 4 51 80
www.duck-tec.de

Dyrektor zarządzający: Marko Kilz
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poczdamie
HRB 16757 P
Ust-Ident-Nr.: DE 220656985

E-mail: info@duck-tec.de

II. adres kontaktowy inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych administratora danych można skontaktować się pod adresem:

Herold Unternehmensberatung GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 10
D - 23617 Stockelsdorf

Telefon: 0451 - 4988020
E-mail: info@hub24.de

III Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

1 Zakres przetwarzania danych osobowych
Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do udostępnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią przypadki, w których z przyczyn faktycznych nie jest możliwe uzyskanie uprzedniej zgody, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.

2. podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jeśli uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR).
W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO.
W przypadku, gdy żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej powodują konieczność przetwarzania danych osobowych, art. 6 (1) (d) DSGVO służy jako podstawa prawna.
W przypadku nawiązania, realizacji lub zakończenia stosunku pracy, który powoduje konieczność przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 88 DSGVO (przetwarzanie danych w kontekście zatrudnienia) oraz § 26 BDSG-neu (przetwarzanie danych do celów stosunku pracy).
Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wymienionym interesem, art. 6 (1) lit. f DSGVO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe podmiotu danych zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie być aktualny. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną zablokowane lub usunięte również wtedy, gdy upłynie okres ich przechowywania przewidziany przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika systemowego

Opis i zakres przetwarzania danych Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową, nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu komputerowego komputera wchodzącego na stronę.

Zbierane są następujące dane:
(1) Informacje o typie i wersji przeglądarki
(2) System operacyjny użytkownika
(3) Dostawca usług internetowych użytkownika
(4) Adres IP użytkownika
(5) Data i godzina dostępu
(6) Strony internetowe, z których system użytkownika wszedł na naszą stronę
(7) Strony internetowe, do których system użytkownika wszedł za pośrednictwem naszej strony internetowej

Dane te są również zapisywane w plikach logów naszego systemu. Zapisywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 (1) lit. f DSGVO.

3 Cel przetwarzania danych
Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Ponadto, wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie dokonuje się oceny danych do celów marketingowych.

Cele te stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

4 Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji.

W przypadku przechowywania danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Możliwe jest przechowywanie po upływie tego okresu. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub alienowane, tak że przyporządkowanie klienta wywołującego nie jest już możliwe.

5. Sprzeciw i możliwość usunięcia
Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu.

V. Wykorzystanie plików cookie

a) Opis i zakres przetwarzania danych Nasza strona internetowa używa plików cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.
Używamy plików cookie, aby nasza strona była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.
W plikach cookies zapisywane i przekazywane są następujące dane:

(1) Ustawienia języka
(2) Informacje dotyczące logowania

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych.
W ten sposób można przesyłać następujące dane:

(1) Wpisywane hasła
(2) Częstotliwość przeglądania stron
(3) Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkowników są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności. W związku z tym przyporządkowanie danych do użytkownika wywołującego nie jest już możliwe. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.
Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownicy są informowani przez baner informacyjny o stosowaniu plików cookie w celach analitycznych i odsyłani do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym kontekście istnieje również wskazówka, w jaki sposób można zapobiec zapisywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.
Wchodząc na naszą stronę internetową, użytkownik jest informowany o wykorzystywaniu plików cookie do celów analitycznych i uzyskiwana jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście następuje również odniesienie do niniejszej deklaracji o ochronie danych.
b) Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie jest art. 6 (1) lit. f DSGVO.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie w celach analitycznych jest art. 6 (1) lit. a DSGVO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.
c) Cel przetwarzania danych
Celem stosowania technicznie niezbędnych plików cookie jest ułatwienie użytkownikom korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.
Wymagamy plików cookie dla następujących aplikacji:

(1) Akceptowanie ustawień językowych
(2) Zapamiętywanie wyszukiwanych haseł

Dane użytkownika gromadzone za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.
Pliki cookie analizy są wykorzystywane do poprawy jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Dzięki analitycznym plikom cookie dowiadujemy się, w jaki sposób strona jest wykorzystywana i możemy dzięki temu stale optymalizować naszą ofertę.
W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.
e) Czas przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia
Cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego na naszą stronę. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej, korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe.

Google Fonts
Rodzaj i zakres przetwarzania
Korzystamy z Google Fonts firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, jako usługi dostarczania czcionek do naszej oferty online. Aby uzyskać te czcionki, nawiązują Państwo połączenie z serwerami Google Ireland Limited, przez które przekazywany jest Państwa adres IP.

Cel i podstawa prawna
Korzystanie z Google Fonts wynika z naszych uzasadnionych interesów, tzn. zainteresowania jednolitym świadczeniem usług, jak również optymalizacją naszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO.

Okres przechowywania danych
Na określony okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on ustalany przez Google Ireland Limited. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności dla Google Fonts: https://policies.google.com/privacy.

Google reCaptcha
Rodzaj i zakres przetwarzania
Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA jest usługą Google Ireland Limited i umożliwia nam rozróżnienie, czy prośba o kontakt pochodzi od osoby fizycznej, czy została zautomatyzowana za pomocą programu. Uzyskując dostęp do tych treści, nawiązujesz połączenie z serwerami Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, przez co przekazywany jest Twój adres IP i ewentualnie dane przeglądarki, takie jak agent użytkownika. Ponadto Google reCAPTCHA rejestruje czas przeglądania strony przez użytkownika i ruchy myszką, aby odróżnić zapytania automatyczne od zapytań ludzkich. Dane te są przetwarzane wyłącznie w wyżej wymienionych celach oraz w celu utrzymania bezpieczeństwa i funkcjonalności Google reCAPTCHA.

Cel i podstawa prawna
Serwis jest wykorzystywany w oparciu o nasze uzasadnione interesy, tzn. w celu ochrony przy składaniu formularzy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO.

Okres przechowywania danych
Na określony okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on ustalany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dla Google reCAPTCHA: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Google Tag Manager
Rodzaj i zakres przetwarzania
Używamy Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Google Tag Manager służy do zarządzania tagami witryny za pomocą jednego interfejsu i pozwala nam kontrolować dokładną integrację usług na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy elastycznie integrować dodatkowe usługi w celu oceny dostępu użytkowników do naszej strony internetowej.

Cel i podstawa prawna
Korzystanie z Google Tag Manager opiera się na naszych uzasadnionych interesach, tj. interesie optymalizacji naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO.
Okres przechowywania
Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, lecz jest on ustalany przez Google Ireland Limited. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności dla Google Tag Manager: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

VI. kontakt mailowy

Opis i zakres przetwarzania danych
Nasza strona internetowa zawiera e-mail kontaktowy, który może być wykorzystywany do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane te zostaną nam przekazane i zapisane.

W momencie wysyłania wiadomości zapisywane są również następujące dane:

(1) Adres IP użytkownika
(2) Data i godzina rejestracji

W przypadku przetwarzania danych, w trakcie procesu składania wniosku uzyskiwana jest Państwa zgoda i następuje odniesienie do niniejszej polityki prywatności.

W przypadku ogólnych zapytań, żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim w tym kontekście. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do opracowania rozmowy.
W przypadku zapytań prasowych, dane zostaną przekazane do Engel & Zimmermann AG Unternehmensberatung für Kommunikation Schloss Fußberg, Am Schlosspark 15, D - 82131 Gauting. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania rozmowy.
W przypadku niezamówionych aplikacji, dane zostaną przekazane do działów personalnych naszej grupy przedsiębiorstw. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do opracowania rozmowy.
W przypadku reklamacji dane te zostaną przekazane wyłącznie do odpowiedniego działu zapewnienia jakości w naszej grupie przedsiębiorstw. Dział ten odpowie następnie na skargę.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę.

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 (1) lit. f DSGVO. Jeżeli kontakt mailowy ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO.

3 Cel przetwarzaniadanych
Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do przetwarzania kontaktu. W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą zapobieganiu nadużyciom formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4 Czas przechowywania
Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną, ma to miejsce po zakończeniu rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana kwestia została jednoznacznie wyjaśniona.

Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

5. możliwość sprzeciwu i usunięcia
Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych pod adresem info@phw-gruppe.de. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana.
Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

VII. Analiza stron internetowych za pomocą Google Analytics

Zakres przetwarzania danych osobowych
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Użytkowanie obejmuje tryb pracy "Universal Analytics". Umożliwia to przypisanie danych, sesji i interakcji na wielu urządzeniach do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizowanie działań użytkownika na różnych urządzeniach. Niniejsza informacja o prywatności jest dostarczana przez www.intersoft-consulting.de.
Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W ramach aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest § 15 ust. 3 TMG oraz art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest art. 6 (1) lit. f DSGVO.

3 Cel przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizę zachowań surfingowych naszych użytkowników. Poprzez analizę uzyskanych danych jesteśmy w stanie opracować informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to w ciągłym ulepszaniu naszej strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. W tych celach leży również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Poprzez anonimizację adresu IP w wystarczającym stopniu uwzględnia się interesy użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.

4 Czas przechowywania
Przesłane przez nas dane powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Dane, których okres przechowywania został zakończony, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://policies.google.com/?hl=de.

5. możliwości sprzeciwu i usunięcia
Cookies są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane z niego na naszą stronę. Dlatego również Ty, jako użytkownik, masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie.
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Można również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki. Pliki cookie opt-out zapobiegają gromadzeniu Państwa danych podczas odwiedzania tej strony w przyszłości. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na wszystkich urządzeniach, musisz zrezygnować z tej funkcji na wszystkich używanych systemach. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie opt-out zostanie ustawiony: Wyłącz Google Analytics

VIII Prawa osoby, której dotyczą dane

Jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane, są Państwo podmiotem danych w rozumieniu GDPR i mają Państwo następujące prawa wobec administratora danych:

1. prawo dostępu
Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe.
Jeżeli dochodzi do takiego przetwarzania, mogą Państwo zażądać od administratora informacji o następujących kwestiach:

(1) cele, dla których przetwarzane są dane osobowe;
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorców lub kategorie odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dotyczące Państwa dane osobowe; (4) przewidywany okres przechowywania lub, w przypadku braku szczegółowych informacji, przewidywany okres przechowywania. kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub zostaną ujawnione;
(4) przewidywany okres przechowywania danych osobowych dotyczących Państwa lub, jeśli nie jest możliwe podanie szczegółowych informacji na ten temat, kryteria ustalania okresu przechowywania;
(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. Art. 22 (1) i (4) GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Ma Pani/Pan prawo zażądać informacji, czy dane osobowe Pani/Pana dotyczące są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

2.prawo do sprostowania
Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec administratora danych, jeżeli przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są niedokładne lub niekompletne. Administrator danych dokonuje sprostowania bez zbędnej zwłoki.

3. prawo do ograniczenia przetwarzania
Na następujących warunkach mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

(1) jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość dotyczących Pani/Pana danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
(4) jeżeli sprzeciwia się Pani/Pan przetwarzaniu na podstawie art. 21 (1) DSGVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora przeważają nad Państwa powodami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.
Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo poinformowani przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. prawo dousunięcia danych
a) Obowiązek usunięcia Mogą Państwo zażądać od administratora usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator jest zobowiązany do usunięcia takich danych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

(1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.
(2) Wycofujesz swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
(3) Sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania danych lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO.
(4) Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
(6) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 GDPR.

b) Informacje dla osób trzecich
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa i jest zobowiązany do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 GDPR, podejmuje on rozsądne kroki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, w celu poinformowania administratorów danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych lub ich kopii czy replikacji.
c) Wyjątki
Prawo do usunięcia danych nie przysługuje, jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne

(1) w celu realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) w celu wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 GDPR;
(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, jeżeli prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub
(5) w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

5. prawo do informacji
Jeżeli skorzystali Państwo wobec administratora z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.
Mają Państwo prawo wobec administratora do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

6. prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo do uzyskania dotyczących Państwa danych osobowych, które dostarczyli Państwo administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO i
(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do tego, aby dotyczące Państwa dane osobowe były przekazywane bezpośrednio przez jednego administratora innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać swobód i praw innych osób.
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

7. prawodo sprzeciwu
W każdej chwili mają Państwo prawo do sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.
Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu w odniesieniu do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
W każdej chwili mają Państwo prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

9. zautomatyzowana decyzja w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - w tym profilowaniu - która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie Państwa dotyczy. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem,
(2) jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a prawo to zawiera odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów, lub
(3) jest dokonywana za Twoją wyraźną zgodą.
Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 GDPR, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) GDPR i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w ust. 1 i 3, administrator podejmuje rozsądne kroki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

10. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 GDPR.

Nasze oferty

Już teraz zajrzyj do naszego sklepu internetowego i zamów jeden z naszych wysokiej jakości produktów.

Dostępne przez cały rok
Kaczka po pekińsku
2,50 * / szt.
Dostępne przez cały rok
Kaczka po pekińsku
1,75 * / szt.

*Wszystkie ceny zawierają obowiązujący podatek VAT, opakowanie oraz koszty wysyłki.

WIĘCEJ OD NAS

Produkcja jaj kaczych i wylęgowych w firmie Duck-Tec Brüterei GmbH

Lokalizacje i pracownicy

Więcej o zakładzie produkcyjnym i personelu.

Rodzicielska hodowla zwierząt

Więcej o hodowli i utrzymaniu.

Wylęgarnia i transport

Więcej o produkcji i naszej specjalnej flocie.

Maszt

Więcej o pisklętach i odchowie.

Wynajem hali

Ponad 6.000 stóp kwadratowych, ochrona i dogodna lokalizacja.

Certyfikaty

Więcej o zakładzie produkcyjnym i personelu.

Um den Status deiner Bestellung zu verfolgen, gib bitte deine Bestellnummer ein und klicke auf „Nachverfolgen“. Die Bestellnummer steht auf dem Bestellbeleg oder in der Bestätigungsmail, die du erhalten haben solltest.

Nazwa produktu

PEKINGENTE

Wniosek

Wystarczy wypełnić formularz zapytania, a my skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe. Czekamy na Państwa zapytania.

Produkt*
Ilość*
Uwagi
Ja...*
Firma*
Nazwa
E-mail
Telefon
Osoba kontaktowa:
Dr. Gunnar Brehme